Meldingsformulier voor laag-risico activiteiten

Stappen

Inleiding

Inleiding

U kunt dit formulier gebruiken voor uw aanvraag/melding in het kader van de zogenaamde laag-risico-activiteiten. Hieronder vallen de volgende categorieën en activiteiten:

Waterstaatswerken

  • het houden van evenementen op/nabij een waterkering of watergang;
  • het innemen van een standplaats op een locatie in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland;
  • het aanleggen, verwijderen of uitbreiden van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, overstortbak of vergelijkbare constructie;
  • het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige’ oeverconstructie;
  • het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting.

Grondwater

  • het uitvoeren van een bronnering met een maximale hoeveelheid van 100.000 m³/maand en een duur van maximaal 6 maanden;
  • het uitvoeren van een sanering met een maximale hoeveelheid van 50.000 m³;
  • het onttrekken van grondwater uit nieuwe of (nog) niet-gemelde bron ten behoeve van onder andere beregening, veedrenking, bedrijfshygiëne, gewasbescherming of noodvoorziening.

Slimmer vergunnen

  • Uitsluitend voor medewerkers van de gemeente Dronten ten behoeve van activiteiten binnen het project “Slimmer vergunnen” 

Valt de activiteit die u wilt gaan uitvoeren niet binnen de genoemde categorieën, dan dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen via het Omgevingsloket Online, www.omgevingsloket.nl.

Voor vragen over het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning, kunt u contact opnemen met de frontoffice van het team Waterprocedures via e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78.