Meldingsformulier voor laag-risico activiteiten

Inleiding

U kunt dit formulier gebruiken voor uw aanvraag/melding in het kader van de zogenaamde laag-risico-activiteiten. Hieronder vallen de volgende categorieën en activiteiten:

Waterstaatswerken

  • het houden van evenementen op/nabij een waterkering of watergang;
  • het innemen van een standplaats op een locatie in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland;
  • het aanleggen, verwijderen of uitbreiden van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, overstortbak of vergelijkbare constructie;
  • het aanleggen of verwijderen van een ‘eenvoudige’ oeverconstructie;
  • het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting.
  • een minder brede teeltvrije zone voor kavels grenzend aan watergangen waar een duurzame oever is/wordt gerealiseerd. (Bij het indienen van het formulier dient u tevens als bijlage het overzicht van percelen, watergangen en afstanden mee te zenden.)

Grondwater

  • het uitvoeren van een bronnering met een maximale hoeveelheid van 100.000 m³/maand en een duur van maximaal 6 maanden;
  • het uitvoeren van een sanering met een maximale hoeveelheid van 50.000 m³;
  • het onttrekken van grondwater uit nieuwe of (nog) niet-gemelde bron ten behoeve van onder andere beregening, veedrenking, bedrijfshygiëne, gewasbescherming of noodvoorziening.

Parapluvergunningen

  • Uitsluitend voor meldingen in het kader van afgegeven parapluvergunningen, onder andere ten behoeve van het project “Slimmer vergunnen” van de gemeente Dronten en het leggen van kabels en leiding in het kader van het project Oosterwold te Almere.

Valt de activiteit die u wilt gaan uitvoeren niet binnen de genoemde categorieën, dan dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen via het Omgevingsloket Online, www.omgevingsloket.nl.

Voor vragen over het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning, kunt u contact opnemen met de frontoffice van het team Waterprocedures via e-mailadres waterprocedures@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-11 32 41 78.